ธีมกองทุนเติบโตเด่น Megatrend Play - Value Play

เจาะ 2 ธีมกองทุนเด่น เดือนพ.ย. 

ที่มีโอกาสเติบโตจากข่าวบวกระดับโลก ช่วยพาคุณฝ่าฟันภาวะสภาพคล่องชะลอตัว 

Megatrend Play : Metaverse - Biotech 

Value Play : ยุโรป-ญี่ปุ่น-จีน หุ้นราคาถูก พ่วงศักยภาพโต

แนะนำกองทุนคุณภาพประจำเดือน

file

แผนการลงทุนที่เราแนะนำ

เลือกระดับความเสี่ยงของท่าน

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Money Market
 • TISCOSTF ความเสี่ยง 1
 • Deposit
 • Diamond Savings - Individual
 • Super Savings - Individual
 • Blue Diamond

 • Multi-Strategies
 • KF-ORTFLEX4 ความเสี่ยง 6

 • Finance
 • TUSFIN-A1,II ความเสี่ยง 7
 • Tech.
 • TISTECH-A4,II ความเสี่ยง 7
  UEDTECH4,II ความเสี่ยง 6
  TCLOUD4,II ความเสี่ยง 7
 • Healthcare
 • TGHDIGI4,II ความเสี่ยง 7
  TBIOTECH4,II ความเสี่ยง 7
  TGENOME4,II ความเสี่ยง 7
  UCHI4,II ความเสี่ยง 7
 • E-Commerce
 • ONE-GECOM3 ความเสี่ยง 6

 • Active Fund
 • TSF-A ความเสี่ยง 6
  TISCOMS-A ความเสี่ยง 6
 • Passive Fund
 • JB25I ความเสี่ยง 6

 • Country
 • US
 • K-USA-A(A)2 ความเสี่ยง 6
 • 4.4%
 • Japan
 • KF-JPSCAP ความเสี่ยง 6
 • 0.8%
 • China
 • Passive
  TISCOCH4,I ความเสี่ยง 6
  TCHCON4,II ความเสี่ยง 7
 • 0.2%
 • Active
  KT-CHINA-A4 ความเสี่ยง 6
  KT-Ashares-A4 ความเสี่ยง 6
 • India
 • TMBINDAE4 ความเสี่ยง 6
 • 0.1%
 • Regional
 • Asia Pacific ex Japan
 • TMBAGLF4 ความเสี่ยง 6
 • 0.4%
 • Emerging
 • K-GEMO2 ความเสี่ยง 5
 • 0.2%
 • Europe
 • K-EUSMALL2 ความเสี่ยง 6
 • 2.7%
 • Global
 • Active Fund
 • K-CHANGE-A(A)2 ความเสี่ยง 6
  ONE-UGG-RA4 ความเสี่ยง 6
  LHGLIFEE-D4 ความเสี่ยง 6
 • 0.8%

 • REIT
 • KT-PROPERTY4,II ความเสี่ยง 8
 • Gold
 • TGOLD4,II ความเสี่ยง 8
คำเตือน : นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk & Hedging Policy)
 1. ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุน (เฉพาะกรณีกองทุนรวมที่มีลักษณะพอร์ตการลงทุนที่เคลื่อนไหว ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ)
 2. ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
 3. ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
 4. ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (สำหรับกองทุน KFACHINA-A และ KF-GBRAND โดยปกติจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
 5. ไม่ป้องกันความเสี่ยง
คำเตือน : การลงทุนแบบกระจุกตัว (Specific Investment Conditons**)
 1. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 2. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 3. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

 

ประเภทนักลงทุนและระดับความเสี่ยง ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
และทางเลือกเพื่อการลงทุน
นักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ : ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้น ๆ - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1
- กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1
- ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 2 - 8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
นักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ : รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 4
- ตราสารทุนได้บางส่วน
- กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 4
- ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 5 - 8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
นักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง : สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้ - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 5
- ตราสารทุนได้ปานกลาง
- กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 5
- ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 6 - 8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
 
นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง : ยอมรับความเสี่ยงสูงได้ รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 7
- ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก
- ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
- กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 7
- ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก : ต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร - ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 8
- ตราสารทุน
- ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
- ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 8

 

ลงทุนกับ TISCO Open Architecture ดีอย่างไร?

file
เลือกลงทุนได้หลากหลาย

เป็นธนาคารที่มี บลจ. ชั้นนำ ให้คุณเลือกลงทุนมากที่สุดในประเทศไทย
(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560)

file
สะดวก ครบ จบในที่เดียว

ที่ธนาคารทิสโก้ คุณสามารถซื้อ - ขาย ดูพอร์ตการลงทุนของทั้ง 12 บลจ. ชั้นนำได้ในที่เดียว

file
กองทุนคุณภาพ

มีทีมงานมืออาชีพ ช่วยแนะนำ และคัดสรรกองทุนคุณภาพ

12 บลจ.ชั้นนำที่คุณสามารถเลือกลงทุนที่ธนาคารทิสโก้

TISCO
KTAM
UOB Asset Management
Krungsri Asset Management
Manulife Asset Management
Aberdeen Simply Asset Management
TMBA Eastspring
Oneam
KAsset
บลจ.ไทยณิชย์
MFC Asset Management plc.
LH FUND