การันตีคุณภาพการบริการ

รางวัลแห่งความสำเร็จ ทั้งการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน ความโปร่งใส และอื่นๆ อีกมากมาย

 

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่งผลให้ ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังนี้
 

ปี 2564

รางวัลระดับประเทศ ด้านผลการดำเนินงาน 

file

 

บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2021 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

file

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2021 (Outstanding Asset Management Company Award 2021) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะบลจ. ที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างดี มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม ความสามารถในการระดมเงินจากการขายหน่วยลงทุน และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ ที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

file

 

บล.ทิสโก้ คว้ารางวัลโบรกเกอร์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ (Best Domestic Brokerage in Thailand) จากการโหวตของ Asiamoney Brokers’ Poll 2021 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

file

TISCO ติด 1 ใน 5 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564

กลุ่มทิสโก้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมอันดับที่ 5 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 จากวารสารการเงินธนาคาร โดยอันดับขยับขึ้นจากอันดับที่ 6 ในปี 2563 อันดับที่ 7 ในปี 2562 อันดับที่ 13 ในปี 2561

รางวัลระดับประเทศ ด้านมูลค่าแบรนด์องค์กร

file

รางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands 2021 (ปีที่1)

กลุ่มทิสโก้ รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands 2021 หรือบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจการเงิน ประจำปี 2564 ในงาน ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2021 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 13 โดยเป็นการนำข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาคำนวณค่าเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ด้วยสูตร CBS Valuation จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลระดับประเทศ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

file

รางวัล ESG100 (ปีที่ 7)

บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

file

รางวัลหุ้นยั่งยืน (ปีที่ 5)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ในกระบวนการดำเนินงานมากขึ้น

file

การประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ (ปีที่ 15) 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด 716 บริษัท ซึ่งนับเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

file

ผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม ด้านคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่ามโครงการประเมินทั้งหมด 736 บริษัท

file

รางวัลเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure 2021

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ในงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs

รางวัลระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

file

กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2021 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการบริหาร ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กองทุนมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น

file

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relation Awards) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000- 100,000 ล้านบาท จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2021” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร

file

 

Best Deal of the Year and Best IPO for Retails Investors in Southeast Asia

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Deal of the Year and Best IPO for Retails Investors in Southeast Asia จากงานประกาศผลรางวัล Alpha SEA’s Best Deal & Solutions Awards 2021 จัดโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนของภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบ Total Solution ความเชื่อมั่นที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

รางวัลระดับประเทศ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

file

กลุ่มทิสโก้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 (ปีที่ 1)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Employer Thailand Awards 2021 หรือรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 จาก KincentricThailand ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ในโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น

file

Hi-Way : Best Employers Thailand 2021 (ปีที่ 4 รวม 5 รางวัล)

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ในกลุ่มทิสโก้ ได้รับรางวัล Best Employer Thailand Awards 2021 หรือรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 จาก KincentricThailand ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี นับเป็นครั้งที่ 4 ที่บริษัท ไฮเวย์ ได้รับรางวัลนี้ จากสองครั้งก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลในปี 2548 (ระดับประเทศไทยและระดับเอเชีย), 2552 และ 2562

รางวัลระดับประเทศ ด้านบุคคล 

file

BEST CFO Award 2020 

คุณชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง กลุ่มธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล "ผู้บริหารฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม หรือ Best CFO" ของกลุ่มธุรกิจการเงิน นับเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัล “IAA Awards for Listed Companies 2020” จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งคัดเลือกจากการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน

file

Best Individual in Trading, Thai Baht bond, Rank 1 (ปีที่ 7)

คุณดนยา วณิชภักดีเดชา หัวหน้าฝ่ายการลงทุนในตราสารหนี้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Individual in Trading, Thai Baht bond (Rank 1) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2021 โดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการทางการเงินในระดับภูมิภาคเอเชีย

รางวัลระดับสากล ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

file

รางวัล Top Investment Houses

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด คว้ารางวัลชนะเลิศ Top Investment Houses in Asian Local Currency Bond (Rank 5) จากงานประกาศรางวัล The Asset Benchmark Research Awards 2021 ซึ่งจัดโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าวนับเป็นการการันตีถึงความสามารถด้านการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมในระดับเอเชียของบลจ.ทิสโก้

file

 

 

Best Asset Management Company

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Asset Management Company จากเวที International Finance Awards 2021 รางวัลที่มุ่งเน้นในการเชิดชูเกียรติแก่องค์กรในอุตสหกรรมการเงินระดับสากล ที่ดำเนินกิจการอย่างโดดเด่นในด้านต่าง ๆ และมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก

file

Decade of Excellence Provident Fund Management Thailand 2021 (ปีที่ 4)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Decade of Excellence Provident Fund Management Thailand 2021 จาก Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำถึงการทำงานอย่างมืออาชีพที่สามารถคว้ารางวัลจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่สามารถนำเสนอทางเลือกการลงทุนได้อย่างสร้างสรรค์และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้แก่สามาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

file

 

Top Sellside Firm in the Secondary Market, Corporate Bonds 2021 (THB) (ปีที่ 13)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Top Sellside firm in the Secondary Market, Corporate Bonds (THB) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2021

ปี 2563

รางวัลระดับประเทศ ด้านผลการดำเนินงาน 

file

 

 

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” กลุ่มธุรกิจการเงิน  จากงาน Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการโดยรวมยอดเยี่ยม ซึ่งวัดจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

file

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2020 (Outstanding Asset Management Company Award 2020) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะบลจ. ที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างดี มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม ความสามารถในการระดมเงินจากการขายหน่วยลงทุน และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ ที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

รางวัลระดับประเทศ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

file

ESG100  (ปีที่ 6)

บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ​ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

file

หุ้นยั่งยืน (ปีที่ 4)  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ในกระบวนการดำเนินงานมากขึ้น

file

รางวัลเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure Award 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs

file

 

 

รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร”

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด      (มหาชน) รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่นชนิดตั้งโต๊ะ ชุด “TISCO Calendar 2020” ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ในงานประกาศผลรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

รางวัลระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

file

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม จาก Morningstar 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2020 จากการบริหาร กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กองทุนมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น

file

 

 

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 หรือ BEST MUTUAL FUND OF THE YEAR 2020 ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General) จากงาน Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร จากการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ให้มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

file

 

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relation Awards) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000- 100,000 ล้านบาท จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร

รางวัลระดับประเทศ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

file

 

รางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2563

กลุ่มทิสโก้ รับรางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2563 หรือ Thailand HR Innovation Awards 2020 จากผลงานโครงการ “TISCO OASIS เปิดรับ ปรับใช้ ให้ต่อ” ที่จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

รางวัลระดับประเทศ ด้านบุคคล

file

นักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 

คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม กลุ่มพลังงาน ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 

file

รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยียอดเยี่ยม ประจำปี 2563 

คุณฐาปน พานิช หัวหน้าสำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

file

รางวัลนักวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 

คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มนักวิเคราะห์ทางเทคนิค (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบัน) ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

file

รางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนดีเด่น (Outstanding)

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนดีเด่น (Outstanding) ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

file

 

BEST CFO Award 2020 

คุณชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง กลุ่มธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล "ผู้บริหารฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม หรือ Best CFO" ของกลุ่มธุรกิจการเงิน นับเป็นปีที่ 2  ในงานมอบรางวัล “IAA Awards for Listed Companies 2020” จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งคัดเลือกจากการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน

รางวัลระดับสากล ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

file

 

Pension Fund Provider of the Year Thailand 2020 (ปีที่ 3) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Pension Fund Provider of the Year Thailand 2020   ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนำระดับโลก ที่พิจารณาจากผลงานที่สามารถบริหารผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้กับสมาชิกกองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรักษามาตรฐานการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

-