การันตีคุณภาพการบริการ

ถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จ ทั้งการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน ความโปร่งใส และอื่นๆ อีกมากมาย

หุ้นยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2560 ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ที่สมัครใจเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน และผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัย
ด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว


รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น (Outstanding Deal of the Year Awards) ประจำปี 2560 ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2017 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคารในฐานะที่ธนาคารทิสโก้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG


รางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand ในงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2017 จัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย จากการเป็น
ผู้จัดการเงินกู้ร่วมในการให้สินเชื่อมูลค่า 273 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)


รางวัล Best Acquisition Financing, Thailand

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Acquisition Financing, Thailand ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2017 จัดขึ้นโดย
The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชียจากการเป็นที่ปรึกษาทาง
การเงินในการจัดหาสินเชื่อเพื่อซื้อกิจการในต่างประเทศ หลังเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่า 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG


รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะที่ธนาคารได้ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2560


รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มทิสโก้ รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2016” ในฐานะผู้บริหารสูงสุดในปี 2559 ที่มีความเป็นผู้นำโดดเด่นที่นำพาองค์กรกรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคม และธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี


รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท ในพิธีมอบรางวัล“SET Awards 2016” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงิน ทั้งนี้จะต้องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด


ประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป, ธนาคารทิสโก้, บล.ทิสโก้ และ บลจ.ทิสโก้ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุผู้ผ่านกระบวนการรับรอง และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ประจำไตรมาส 2/2559 เป็นเวลาต่อไปอีก 3 ปี มอบโดย แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามต่อไป


เกียรติบัตรด้านความยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่กลุ่มทิสโก้เป็นองค์กรที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก


รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2558

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลทรงเกียรติ “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ” จากงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558
จัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพ และประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเกณฑ์พิจารณาทั้งสิ้น 5 หมวด คือ นโยบายของคณะกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการสื่อสาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ