การันตีคุณภาพการบริการ

รางวัลแห่งความสำเร็จ ทั้งการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน ความโปร่งใส และอื่นๆ อีกมากมาย

 

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่งผลให้ในปี 2561 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังนี้
 

ปี 2562

รางวัลระดับประเทศ ด้านผลการดำเนินงาน 

file

Best Company Performance (ปีที่ 2)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000- 100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม

file

Board of the Year Awards

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Board of the Year Awards 2018 - Gold รางวัลสูงสุดประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 30,000 - 100,000 ล้านบาท ที่มอบให้กับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงาน IOD National Director Conference 2019 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

file

DRIVE AWARD 2019

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล DRIVE AWARD 2019 สาขา Financial Excellence ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

file

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2019 (Outstanding Asset Management Company Award 2019) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะบลจ. ที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างดี มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ ที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง


รางวัลระดับประเทศ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

file

หุ้นยั่งยืน (ปีที่ 3)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้

file

Excellent CG Scoring (ปีที่ 12)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในการประกาศผลสำรวจการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

file

เกียรติบัตรด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (ปีที่ 3)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ ธนาคารทิสโก้, บลจ.ทิสโก้ และ บล.ทิสโก้ ร่วมรับมอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และแนวปฏิบัติป้องกันการรับ-จ่ายสินบน เป็นปีที่ 3 จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

file

ESG100 (ปีที่ 5)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ​ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ในปี 2558

file

ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (ปีที่ 5)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 672 บริษัท

file

Sustainability Disclosure Awards 2019

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2562 จาก สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทฯ ที่จัดทำรายงานเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่ให้แนวคิด เป้าหมาย พัฒนาการ และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามตัวชี้วัด GRI Standards


รางวัลระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

file

RMF ยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จาก Morningstar (Thailand) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 จากการบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 7.1% ต่อปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ตามภาวะตลาด ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งผลให้กองทุนได้รับรางวัลในครั้งนี้


รางวัลระดับสากล ด้านการกำกับดูแลกิจการ

file

Best Responsible Investor

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Responsible Investor จาก Asia Asset Management สื่อการเงินชั้นนำระดับเอเชีย ในงาน 2019 Best of The Best Awards ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG พร้อมส่งมอบค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกลับไปดูแลสังคมอีกครั้งหนึ่ง


รางวัลระดับสากล ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

file

Top Bank in Corporate Bonds (ปีที่ 2)

ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัล Top Bank in Corporate Bonds สถาบันการเงินที่ซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2019

file

Best Provident Fund Provider Thailand 2019 (ปีที่2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนำระดับโลก ที่พิจารณาจากผลงานที่สามารถบริหารผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้กับสมาชิกกองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรักษามาตรฐานการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

file

Best Asset Management Company Thailand 2019

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Asset Management Company – Thailand 2019 จาก International Finance Magazine นิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลก ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตอย่างโดดเด่น และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน