file

ทิสโก้จัดแคมเปญ Zero Cancer รณรงค์สนับสนุนงานวิจัยการรักษา

4 กุมภาพันธ์ 2563

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยและของโลก ดังนั้น องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากล จึงกำหนดให้วันที่ 4 ก.พ.ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุกคามของโรคร้ายนี้ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในประเทศ เพราะนับวันประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกเพศทุกวัย

ดังนั้น ธนาคารทิสโก้ โดย คุณพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงนำทีมพนักงานธนาคารในฐานะผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า จัดแคมเปญ “Zero Cancer” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคมะเร็ง โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินช่วยวางแผนรับมือความเสี่ยง หวังลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งให้กลายเป็นศูนย์ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนกองทุนเพื่องานวิจัยทางการแพทย์ โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพทุกกรมธรรม์ บริจาค 50 บาท ให้แก่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย.63

สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่แค่ภัยร้ายด้านการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยร้ายทางการเงินจากภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงอย่างมาก ดังตัวอย่างภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง

file
file

ธนาคารทิสโก้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพที่ดี (Health Protection Advisory) โดยการให้ความรู้  สร้างความเข้าใจแก่สังคม ให้เห็นถึงความจำเป็นในการวางแผนรับมือภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา ซึ่งจะช่วยให้มีกำลังที่จะรับการรักษาได้อย่างเต็มที่  รวมทั้งการพัฒนาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่คุ้มค่า ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านนวัตกรรมการรักษา

file
file
file