file

บัญชีฝากประจำพิเศษ

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด
 

📌 ระยะเวลา 14 เดือน     

 • ขั้นต่ำ           :   500,000     บาท
 • ขั้นสูงสุด       :      ไม่กำหนด

📌 ระยะเวลา 8     

 • ขั้นต่ำ           :      500,000     บาท
 • ขั้นสูงสุด       :      ไม่กำหนด
   

เงื่อนไขหลัก

 • เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น 

เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอน

การฝาก

📌 ระยะเวลา 8 และ 14 เดือน

 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน 500,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด)
 • สามารถฝากเงินที่สาขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากเงินสดและฝากเช็คธนาคารทิสโก้ข้ามเขต

 

การถอน

 • สามารถถอนเงินได้ที่สาขาของธนาคาร โดยต้องถอนเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด
 • การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

การฝากเงินต่อเมื่อครบกำหนด

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้นเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 3 เดือน

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: จ่ายเมื่อครบระยะเวลาการฝาก

การคำนวณดอกเบี้ย: คำนวณจากยอดเงินที่ฝากจนถึงครบระยะเวลาฝาก

ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี

ข้อควรระวัง

 • หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  • กรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี  
  • การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันเริ่มฝาก  ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากและนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้