Genetics ศาสตร์อันดับ 1 ด้านการแพทย์

file

“กลุ่มธุรกิจการแพทย์” ในปัจจุบันมีบทบาทอย่างมากในยุคสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Megatrend โดยเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อกระแสสังคมผู้สูงอายุได้ทันที โดยผนวกกับการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตระหว่างการรักษา การฟื้นฟูหลังการรักษาของผู้ป่วย หรือลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (Non-communicable Diseases: NCDs) ที่มักเกิดกับผู้สูงอายุและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึงกว่า 70% จากผู้เสียชีวิตทั้งหมด เช่น โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

อย่างไรก็ดีหนึ่งในนวัตกรรมการแพทย์ที่นับว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือศาสตร์ที่เรียกว่า Genetics (พันธุศาสตร์) เกือบทั้งสิ้น กล่าวคือเป็นศาสตร์ที่ศึกษาโครงสร้างเชิงโมเลกุล หน้าที่ และพฤติกรรมของยีน (Gene) ในเซลล์สิ่งมีชีวิต ซึ่งในด้านของการแพทย์สามารถแบ่งย่อยเป็น 4 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1.การจัดลำดับ DNA (DNA Sequencing) จะนำมาใช้เพื่อดูโครงสร้างของยีนทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าจีโนม (Genome) เพื่อตรวจสอบสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมภายในยีนอย่างเชื้อไวรัส HIV หรือ เชื้อ COVID-19 อีกทั้งยังสามารถหาจุดบ่งชี้อาการเจ็บป่วยในอนาคตได้อย่างโรคมะเร็ง เพื่อหาวิธีป้องกันหรือทำแผนการรักษาที่รวดเร็ว และตรงกับลักษณะของยีนในแต่ละคน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคเป็นรายบุคคลได้ 

  2.การทดสอบยีน (Genetic Testing) โดยอาจจะตรวจยีนจากในเลือดหรือน้ำลาย เพื่อหาโรคที่อาจเกิดจากพันธุกรรมได้โดยไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น มะเร็งเต้านม ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเพศหญิง ซึ่งประโยชน์จากการตรวจล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถเพิ่มอัตราการหายขาดสูงสุดถึง 100% เป็นต้น 

  3.การรักษาด้วยวิธียีนบำบัด (Gene Therapy) เป็นวิธีการรักษาโรคที่นำไวรัสดัดแปลงเพื่อใส่เข้าไปในเซลล์ของร่างกายมนุษย์และปรับเปลี่ยนโครงสร้าง DNA เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย เช่น โรคหัวใจ โรคพาร์กินสัน โรคเบาหวาน และโรคฮีโมฟีเลีย เป็นต้น 

  4.การศึกษาจีโนม (Genomics) หรือศาสตร์ที่ต่อยอดจาก DNA Sequencing โดยทำแผนที่พันธุศาสตร์ (Genetic Mapping) เพื่อเก็บข้อมูล Genome ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการศึกษาทั้งหมด และนำไปต่อยอดกับการพัฒนาการแพทย์รูปแบบต่างๆ เช่น ศึกษาพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย หรือไวรัสเพื่อพัฒนาวัคซีน หรือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น Genome มีการกลายพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างไร ความเสี่ยงของอาการเจ็บป่วยในอนาคตมีอะไรบ้าง เพื่อสร้างระบบสาธารณสุขโดยให้บริการการแพทย์แบบแม่นยำ (Precision Medicine) และสร้างยารักษาแบบเจาะจงรายบุคคล (Personalized Medicine) ในอนาคต 

Genetics มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดย 10 ปีที่แล้ว (ข้อมูล ณ ปี 2563 ) การทำ DNA Sequencing ของมนุษย์ 1 คน ต้องใช้เงินทุนราว 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงวันนี้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยราคาเพียง 1 พันดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะเหลือเพียงคนละ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น ด้วยระยะเวลาที่สั้นและต้นทุนการศึกษาที่ต่ำลง หากเราจะนำบริบทของ Big Data มาประกอบการอธิบายนั้น ก็เปรียบเสมือนเรามีโอกาสเก็บข้อมูล Genome ของมนุษย์ทั่วโลกเพื่อศึกษาโครงสร้างพันธุกรรมหลายล้านรูปแบบในระยะเวลาไม่นาน และช่วยให้นวัตกรรมการแพทย์ก้าวกระโดด และจะช่วยเหลือมนุษย์จากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคหายากได้อีกมาก

ในด้านธุรกิจ บริษัทเหล่านี้จะจัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เช่น บริษัท Illumina ซึ่งเป็นผู้นำของโลกในการพัฒนาเครื่องมือ DNA Sequencing เพื่อใช้สำหรับหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา รวมถึงอุตสาหกรรมยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งบริษัทนี้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล DNA ของไวรัส COVID-19 เพื่อให้บริษัทยาต่างๆ นำไปเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวัคซีน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวัคซีน mRNA-1273 ของบริษัท Moderna ที่กำลังวิจัยอยู่เช่นกัน หรือในด้าน Genetic Testing อย่างบริษัท Exact Sciences ที่สามารถพัฒนาชุดตรวจโรคมะเร็งด้วยตัวเองอย่าง Cologuard  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพียง 649 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 ชุด และลดการเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งเหมาะกับภาวะไวรัสระบาดที่คนทั่วไปคงไม่อยากเสี่ยงไปโรงพยาบาลในช่วงเวลานี้มากนัก เป็นต้น

องค์ความรู้นี้นอกเหนือจากประชาชนทุกคนจะได้ประโยชน์ โดยการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs มากขึ้นแล้ว นวัตกรรมนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ช่วยให้ประหยัดเวลาและรักษาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราต้องติดตามเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการป้องกันหรือรักษาตัวในอนาคต ในด้านของการลงทุนปัจจุบันมีกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Genetics มากมาย ซึ่งยังเป็นที่ต้องการตามแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุประกอบกับโรคอุบัติใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจเหล่านี้ยังนำเทคโนโลยีมาผนวกกับองค์ความรู้ด้านการแพทย์เพื่อต่อยอดการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ซึ่งนักลงทุนยังสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่ออกจากกรอบการลงทุนในกลุ่มเฮลธ์แคร์แบบดั้งเดิม มาเข้าสู่กลุ่มธุรกิจสุขภาพที่เน้นเรื่องนวัตกรรมในการรักษาโรคหายากเพื่อต่อยอดพอร์ตการลงทุนได้ในอนาคตอีกด้วย

=======================================

เผยแพร่ครั้งแรกที่  Health is Wealth กรุงเทพธุรกิจ

บทความล่าสุด

Biotech ทางรอดของมนุษยชาติ

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

หากเราจะมาพูดคุยกันแค่เพียง “เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)” ที่เป็นหนึ่งใน Megatrend คงจะไม่น่าสนใจเท่ากับ “อะไร” ที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาได้ และ “อะไร” ที่คนกลุ่มนี้จะต้องการ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทุกคนพูดกันเสมอคือ มนุษย์มีอายุขัยยาวนานขึ้นหรืออัตราการตายน้อยลง จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าในอดีต ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทสำคัญในการก้าวหน้านี้

อ่านต่อ >>