TIPS issue TISCO Investment Portfolio Strategy

TISCO Investment Portfolio Strategy

October 2020

ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การผ่อนคลายนโยบายการเงิน 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังขนาดใหญ่ และ 3) การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้นเร็ว จนหลายประเทศต้องกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวด ขณะเดียวกัน มาตรการกระตุ้นทางการคลังก็เริ่มขาดช่วง นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่มเข้ามาด้วย จึงทำให้ตลาดหุ้นน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างจำกัด

ดาวน์โหลด